အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ၿပီး

ပုဂၢလိက စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာန၊ ကုမၸဏီေတြမွာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(နမူနာ) တစ္ခု ေမလအတြင္း ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ဆီက သိရပါတယ္။ သည္စာခ်ဳပ္နမူနာကို ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဆိုင္ရာတို႔ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈ္ုင္းၿပီး နဂိုရွိၿပီးသား စာခ်ဳပ္မွာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ပို႔ကုန္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက“ ဒါက အသစ္ထြက္ေပၚလာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုတုန္းက ရွိၿပီးသားကို new version သေဘာပါ၊ အခုလဲ အဲဒီစာခ်ဳပ္အတိုင္း လုပ္ေနၾကတာေတြရွိသလို မလုပ္ေသးတဲ့သူလဲ ရွိခ်င္ရွိမွာေပါ႔ ” လုိ႔ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေျပာတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(နမူနာ) မွာ အေၾကာင္းအရာ ၁၈ ရပ္ကို မာတိကာနဲ႔ အစဥ္အလုိက္ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစားမွာ ရာထူးအဆင့္ ခြဲျခားခ်ဳပ္ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ လုပ္ခလစာ မွာေန႔စား၊ ပုတ္ျပတ္၊ လစားအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ပါဝင္ၿပီး လုပ္ခထုတ္ေပးမယ့္ရက္ကို ေဖာ္ျပဖို႔လည္း ပါဝင္တာ ေတြ႔ရတယ္။ လုပ္ခလစာေတြကို ျပကၡဒိန္တစ္လကုန္ဆံုးၿပီးတဲ့ ေန႔ကစလို႔ ေနာက္လဆန္း ၅ ရက္ေန႔ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပးဖို႔ ၊ အဲသည့္ေန႔ဟာ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ေနရင္ အဲသည့္ေန႔မတိုင္ခင္ ထုတ္ေပးဖို႔ စတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ ပါရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ အစမ္းခန္႔ကာလ ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ်၊ စာခ်ဳပ္ကာလ ဘယ္ႏွႏွစ္၊ သက္တမ္းတိုးကာလ ဘယ္ႏွႏွစ္ စတာေတြပါဝင္ၿပီး အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္အရ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္ကို တစ္ရက္မွာ ရွစ္နာရီလို႔ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဆိုင္းစနစ္နဲ႔ဆိုရင္ တစ္ရက္ တစ္ပတ္ကို ေျခာက္ရက္သတ္မွတ္ပါတယ္။ နားရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္နဲ႔ ခြင့္ေတြမွာ အလုပ္ပိတ္ရက္နဲ႔ ခြင့္ရက္တို႔က တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ရပါမယ္။ အလုပ္သမားကို လုပ္ခလစာနဲ႔ တစ္ပတ္မွာ တစ္ရက္နားရက္ေပးရမွာပါ။ ခြင့္အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးေတြ႔ရပါတယ္။ အေရးေပၚ ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို တစ္ႏွစ္မွာ ေျခာက္ရက္လုပ္ချပည့္နဲ႔ ေပးရပါမယ္။ လုပ္သက္ ၁၂လ တစ္ဆက္တည္းျပည့္ၿပီး လစဥ္အလုပ္လုပ္ရက္ အနည္းဆံုး၂၀ ရက္ရွိလွ်င္ လုပ္သက္ခြင့္ ၁၀ ရက္ပ်မ္းမွ်ခံစားခြင့္ ရွိရမွာပါ။ လုပ္ခအျပည့္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္က တစ္နွစ္ကို ရက္ ၃၀ ခံစားခြင့္(လုပ္ချဖင့္)ျပဳရပါမယ္။ မီးဖြားခြင့္မွာ လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံးဝင္သူဆိုရင္ လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒနဲ႔ အညီခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲသည္လို အက်ဳံးမဝင္သူဆိုရင္ မီးမဖြားမီရက္သတၱပတ္ေျခာက္ပတ္နဲ႔ မီးဖြားၿပီးေျခာက္ပတ္ကို လစာျပည့္နဲ႔ ခြင့္ခံစားေစရမယ္လို႔ ေတြ႔ရတယ္။ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္တာ၊ အလုပ္ခ်ိန္မွာ အစားအေသာက္၊ မုန္႔ဖိုးစီစဥ္မႈ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ ေဆးဝါးကုသကိစၥ၊ အလုပ္ခြင္ႀကိဳပို႔၊ ခရီးစရိတ္ကိစၥ၊ ခရီးေဝးသြားလာတဲ့ကိစၥေတြမွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုရမယ့္ အခ်က္ေတြလည္း ေဖာ္ျပပါရွိတယ္။ အလုပ္သမားေတြဘက္က လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုလည္း အမွတ္စဥ္ ၁၂ မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာန၊ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းသဘာဝ၊ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အလုပ္သမားေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ညိႇႏႈိုင္းမႈနဲ႔ လိုအပ္သလို ထုတ္ျပန္ရပါမယ္။ အလုပ္သမားရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ စာခ်ဳပ္တာဝန္ရွိမႈနဲ႕ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ရင္ အလုပ္သမားဟာ အလုပ္ကထုတ္ပယ္ခံရမွာပါ။ အလုပ္သမားရဲ႕ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးရင္ ပစၥည္းရဲ႕ တန္ရာတန္ေၾကးေပးေလ်ာ္ရမယ့္ အျပင္ အလုပ္ထုတ္ခံရပါမယ္။ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ေခါင္းစဥ္မွာ သဘာဝအႏၲရာယ္နဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အျခားအႏၲရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာရင္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အစီအမံေတြကို အလုပ္ရွင္က ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ရင္ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး အလုပ္သမားတစ္ဦးစီရဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးေစၿပီးမွ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ညိႇႏိႈင္းမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

2 thoughts on “အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ၿပီး

  1. chitkay May 24, 2010 at 7:25 am Reply

    အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ ဘယ္မွာ ဖတ္ရွဳရပါမလဲ ခင္ဗ်ာ။

  2. banban May 26, 2010 at 9:17 am Reply

    အဲ့ဒီ ၁၈ခ်က္ ရွိရင္ တင္ေပးပါအုန္း…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: