အာဖရိကငါးခူမ်ားအား သားေဖာက္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳၾကရန္ႏိႈးေဆာ္

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိငါးေမြးျမဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ မ်ိဳးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အားေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းလာသည့္ အာဖရိက ငါးခူ (Clarias gariepinus) မ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ပ်က္စီးေစေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံငါးမ်ိဳးမ်ားကို ျပဳန္းတီးေစေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္အဆုိပါအာဖရိက ငါးခူမ်ားကိုျပည္ပမွျပည္တြင္း သို႔တင္သြင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ လက္ရွိ သားေဖာက္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အာဖရိက ငါးခူမ်ားကို ဆက္လက္သားေဖာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေမြးျမဴျခင္း၊ ျပန္႔ပြားေစျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းစသည္တို႕ကို မျပဳလုပ္ၾကရန္ ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅/ ၂၀၀၁ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက ငါးေမြးျမဴျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးထားရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာပါ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရန္ ႏွင့္ အာဖရိကငါးခူမ်ားအားသားေဖာက္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳၾကရန္ႏိႈးေဆာ္အပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေမလ ၂၆ရက္ေန႔ ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

One thought on “အာဖရိကငါးခူမ်ားအား သားေဖာက္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳၾကရန္ႏိႈးေဆာ္

  1. etone June 29, 2010 at 9:07 am Reply

    အာဖရိက ငါးခူကဘယ္လိုအေကာင္မ်ိဳးလဲ ။ ပံုေလးပါ ပါရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲေနာ္ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: