ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီ (၂၉)ပါတီအနက္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (UDP)၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) THE 88 GENERATION STUDENT YOUTHS (UNION OF MYANMAR) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ THE UNION OF MYANMAR FEDERATION OF NATIONAL POLITICS ပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမ ၂၆ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီ (၄၁)ပါတီရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ (၂၉)ပါတီအနက္ ပါတီ (၁၈)ပါတီကုိ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီမ်ားကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: