ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္းကို ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရန္ အသိေပးေၾကညာ

မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္းကို ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရန္ အသိေပးေၾကညာ
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၆၄/၂၀၁၀)ကို ေမလ ၂၈ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အရ – ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅(စ)ႏွင့္အညီ “ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးတြင္ စည္း႐ံုးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀အတြင္း ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၁၀၀၀ကို စည္း႐ံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္(သို႔မဟုတ္) တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း၌သာ စည္း႐ံုးမည့္ပါတီျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀အတြင္း ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၅၀၀ကို စည္း႐ံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း “၀န္ခံခ်က္”မ်ားႏွင့္အတူ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ ပါတီမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀အတြင္း ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅(စ)ပါ ၀န္ခံခ်က္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပါတီ၀င္ အေရအတြက္ကို စည္း႐ံုးရရွိၿပီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ သတ္မွတ္ပံုစံမ်ားျဖင့္ လာေရာက္တင္ျပရမည္ျ ပါတီ၀င္ဦးေရကို စည္း႐ံုးရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ ယင္းပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥေပဒပုဒ္မ ၁၂တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: