မီးေလာင္ႏိုင္ျခင္း အေၾကာင္းတရား

လွ်ပ္စစ္ ၀ါယာေရွာ့ခ္၏ အေခၚ အေ၀ၚ အသံုး အႏွံဳး အမွန္သည္ Short Circuit ျဖစ္ၿပီး Short Circuit (ပတ္လမ္းတို လမ္းေၾကာင္း) ျဖစ္မွ သာလွ်င္ မီးေလာင္ေၾကာင္း၊ Short ျဖစ္ရံု ႏွင့္ မီးမေလာင္ေၾကာင္း ၊ Short ျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ ဓါတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဓါတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည့္ အခါ သက္ရွိမ်ား အသက္ ဆံုးရွံုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပညာရွင္ ဦးေဖသိန္း (UPT) က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ ခလုတ္အားဖြင့္လိုက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ စီးဆင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ စီးဆင္းလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ အသံုး အေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ တီဗြီ ၊ ပန္ကာ ၊ ေရခဲေသတၱာ ၊ မီးပူ စသည့္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ လားရာ လမ္းသို႔ ျပန္သြားေၾကာင္း ၊ လွ်ပ္စစ္ အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားမွ တဆင့္ ျဖတ္စီးဆင္းေန သေရြ႕ လွ်ပ္စစ္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ခ်ိဳ႔ယြင္းေနျခင္း မဟုတ္လွ်င္ မီးေလာင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေၾကာင္း ရွင္းျပ ခဲ့သည္။

၄င္းက ဆက္လက္ ရွင္းျပ ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္သည္ လွ်ပ္စစ္ လမ္းေၾကာင္း မွ ျဖတ္သြားမွဳ မရွိသည့္ အခါ တစ္စံု တစ္ရာေသာ အေၾကာင္း တစ္ခုေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္သည့္ လမ္းေၾကာင္း တြင္ ၀ါယာ ေပါက္ၿပဲ တစ္စံု တစ္ရာေသာ အပူခ်ိန္ ရထားပါက မီးထေတာက္ ေလာင္တတ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ရွင္းျပ ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္တျပက္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: